Regulamin

REGULAMIN

JASIELSKIEGO UNIWERSYTETU DZIECIĘCEGO

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Regulamin określa zasady, warunki i tryb uczestnictwa w edukacyjnym projekcie pod nazwą „Jasielski Uniwersytet Dziecięcy”, zwanym dalej Juniwersytetem.
 2. Adresatami Juniwersytetu są dzieci w wieku 5-10 lat z terenu miasta Jasła oraz ich rodzice/opiekunowie.
 3. Celem Juniwersytetu jest  rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie pierwotnej ciekawości świata u dzieci.
 4. W ramach Juniwersytetu założono realizację dwóch semestrów akademickich, obejmujący wykłady interaktywne dla dzieci skoncentrowane wokół dyscyplin: humanistyka, matematyka, przyroda, region, kultura i itp. oraz warsztaty edukacyjne.
 5. Organizatorem Juniwersytetu jest Miasto Jasło, ul. Rynek 12, zwane dalej Organizatorem.
 6. Partnerami Juniwersytetu są: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Władysława Findysza z siedzibą w Jaśle, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle.

§ 2

 1. Zajęcia będą się odbywały w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle, ul. Kołłątaja 1 lub w wyznaczonych miejscach na terenie miasta Jasła.
 2. Zleceniobiorca przed każdym kolejnym spotkaniem poinformuje uczestników Juniwersytetu drogą elektroniczną o miejscach, w których będą się odbywać zajęcia. 
 3. Każdy wykład lub warsztat dla dzieci będzie trwał maksymalnie 60 minut.
 4. Wykłady i warsztaty będą się odbywać 1 lub 2 razy w miesiącu.

II. Warunki uczestnictwa

§ 3

 1. Rekrutacja na zajęcia Juniwersytetu odbywa się w terminie wyznaczonym przez Organizatora.
 2. W celu zgłoszenia uczestnictwa rodzic/opiekun dziecka musi wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.juniwersytet.pl.
 3. Formularz zgłoszeniowy należy osobiście dostarczyć do Urzędu Miasta w Jaśle. Decyduje kolejność zgłoszeń.
 4. Podstawowym kryterium rekrutacji jest wiek dziecka i miejsce zamieszkania.
 5. Lista zakwalifikowanych uczestników Juniwersytetu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.juniwersytet.pl.
 6. Dzieci, które nie zostały przyjęte do Juniwersytetu z powodu wyczerpania limitu miejsc, zostają wpisane na listę rezerwową.
 7. W przypadku rezygnacji z zajęć któregoś z uczestników Juniwersytetu, jego miejsce będzie proponowane kolejnym dzieciom z listy rezerwowej.
 8. Wszelkie informacje dotyczące Juniwersytetu będą zamieszczane na stronie internetowej www.juniwersytet.pl.

III. Zasady uczestnictwa

§ 4

 1. Każdy nowy uczestnik Juniwersytetu otrzymuje indeks oraz identyfikator Juniwersytetu.
 2. Uczestnik Juniwersytetu zobowiązany jest do posiadania indeksu i identyfikatora na każdych zajęciach.
 3. W przypadku zgubienia indeksu lub identyfikatora należy poinformować Organizatora.
 4. Obecność uczestnika Juniwersytetu na zajęciach jest potwierdzana pieczęcią Juniwersytetu, która będzie wstawiana do indeksu na zakończenie każdego spotkania oraz na podstawie listy obecności.
 5. Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia semestru jest uczestnictwo w min. 4 zajęciach.
 6. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w zajęciach. O tym fakcie rodzice/opiekunowie powinni natychmiast poinformować Organizatora.

IV. Prawa i obowiązki uczestników Juniwersytetu i ich rodziców/opiekunów

§ 5

 1. Każdy uczestnik Juniwersytetu jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się z wszystkimi  informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.juniwersytet.pl, w tym z harmonogramem zajęć.
 2. Każdy uczestnik Juniwersytetu zobowiązany jest do przybycia najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Każdy uczestnik Juniwersytetu jest zobowiązany, przed wejściem na salę wykładową, do podpisania listy obecności, którą posiadać będą wolontariusze.
 4. Każdy uczestnik Juniwersytetu jest zobowiązany słuchać poleceń wykładowcy oraz opiekunów grup.
 5. Każdy uczestnik Juniwersytetu ma prawo do zgłaszania swoich uwag, dotyczących realizacji projektu.
 6. Uczestnik Juniwersytetu oraz rodzic/opiekun zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu jest zobowiązany do bieżącego zapoznania się ze wszystkimi  informacjami zamieszczanymi na stronie internetowej www.juniwersytet.pl, w tym z harmonogramem zajęć.
 2. Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu zobowiązany jest do odprowadzenia podopiecznego na spotkanie Juniwersytetu, a następnie do odebrania go po zakończeniu zajęć.
 3. Każdy rodzic/opiekun  uczestnika Juniwersytetu zobowiązany jest do obecności w czasie i w pobliżu miejsca, w którym organizowane są zajęcia JUD.
 4. Każdy rodzic/opiekun uczestnika Juniwersytetu odpowiada za wszelkie szkody powstałe z winy podopiecznego w trakcie trwania zajęć, w szczególności za szkody dotyczące wyposażenia sali zajęciowej.

V. Postanowienia końcowe

§ 7

 1. Uczestnicy Juniwersytetu i ich rodzice/opiekunowie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto Jasło dla potrzeb niezbędnych do organizacji Juniwersytetu.
 2. Zgłoszenie uczestnictwa w Juniwersytetu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku uczestnika Juniwersytetu oraz jego rodzica/opiekuna w materiałach o charakterze informacyjnym, promocyjnym oraz na stronach internetowych (np. nagrania z zajęć, zdjęcia).
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu Juniwersytetu.
 4. O wszelkich zmianach uczestnicy Juniwersytetu informowani będą za pośrednictwem strony internetowej.